Het begin

In den beginne

Ca 25 jaar geleden zag de Weidebloembuurt er uit zoals op bijgaande foto’s is aangegeven. Een leeg weidegebied, waar slechts aan de rand de glazen kassen van tuinder van den Beukel te zien waren.

      

In de jaren 80 van de vorige eeuw vatte de Gemeente Berkel en Rodenrijs het plan op om de polder West-Polder Noord, te gaan-bestemmen voor woningbouw. Op deze locatie besloot men een woonwijk te ontwikkelen in de hoek Klapwijkse weg / Rodenrijseweg voor ca. 400 wooneenheden.

Reden: de reguliere groei van het aantal inwoners van de gemeente opvangen. Berkel en Rodenrijs was toen nog geen VINEX gemeente en van een samengaan van de gemeenten Berkel en Rodenrijs , Bergschenhoek en Bleiswijk was slechts sprake in 3B verband.

    

Toen de laatste woningen aan het Weegbree-plantsoen werden opgeleverd, feliciteerde de toenmalige wethouder de bewoners nog met het prachtige uitzicht op het resterende, nog braak liggende, deel van de polder, waar op dat moment in de bestemmingsplannen nog geen bestemming voor was gevonden… Nog geen maand later werd weliswaar een nieuw bestemmingsplan goedgekeurd met de verdere uitbreiding van de polder: de bestemming wonen, maar daarover later.

    

In 1992 begon men met het in de verkoop zetten van de eerste fase van het woningbouwproject. voor ca. 100 wooneenheden. De aannemer Van Mierlo, ontwikkelaar en bouwer, realiseerde de totstandkoming van de wijk in totaal 4 fases.

Makelaardij Dullink, alhier, begeleidde de verkoop van de ca. 400 wooneenheden.

De 1ste bewoners van deze wijk zullen zich het slaan van de eerste pal nog wel herinneren, waarbij de aannemer ons fetteerde met een grote paraplu…

    

Kort daarna hebben de toekomstige bewoners van de eerste fase zich verenigd in de vereniging Huizenkopers-WestPolder-Noord. In goed overleg met de bouwer zijn de diverse bouwprojecten goed verlopen. Maar, als onverhoopt, bepaalde trajecten niet geheel tot stand gekomen waren, droeg deze samenwerking er toe bij, dat herstel spoedig en soms grondig werd opgepakt.

Een van de eerste taken waarvoor de vereniging haar medewerking werd gevraagd, was, in samenwerking met alle betrokkenen, na te denken over de benaming, de verkeersafwikkeling door de wijken, de groenvoorziening in de wijk. De gemeente had via de Heraut een prijsvraag uitgezet in de lokale gemeente voor een goede benaming van de wijk. Deze prijsvraag werd door het personeel van apotheek Adelheid, alhier, gewonnen en vanaf dat moment heette de wijk: de Weidebloembuurt, zie ook de benaming van de tunnel(Weidebloemtunnel).

Nadat Berkel en Rodenrijs betrokken werd bij het landelijk beleid om hier een VINEX omgeving te creëren, is in het nieuwe bestemmingsplan een weg geprojecteerd op een afstand van 40 m van de voordeur van de bewoners van het Weegbreeplantsoen! Daar kwam bij, dat in de genoemde plannen aan de nieuwe weg een verkeersbelasting was toegekend, welke 2xzo hoog lag als het toenmalige verkeerniveau op de drukste momenten van de dag(tw 13.000 verkeersafwikkelingen per etmaal en een geluidsbelasting welke niet voldeed aan de geldende normen) van de Rodenrijse weg. In samenwerking met de bewoners aan het Weegbreeplantsoen heeft de vereniging processen gevoerd tot aan Gedeputeerde Staten om dit bestemmingsplan gewijzigd te krijgen, hetgeen uiteindelijk met succes heeft plaatsgevonden.

Tot slot: Als er bewoners, of leden zijn, die correcties of aanvullingen hebben op dit verhaal nodig ik hen graag uit deze toe te sturen aan: weidebloembuurtvereniging@gmail.com