Huishoudelijk Reglement

Voor een printvriendelijke versie (pdf) klik hier

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WIJKVERENIGING
“WEIDEBLOEMBUURTVERENIGING”

Vastgesteld: september 2016

I. Lidmaatschap

Artikel 1.

Aanmelding als lid geschiedt op een door het bestuur vastgesteld formulier.

Artikel 2.

Op het aanmeldingsformulier wordt verklaard wie de verplichting tot betaling van de contributie aangaat. Deze verplichting kan ook worden aangegaan door
een niet-lid ten behoeve van bij hem inwonende gezinsleden.

Artikel 3.

Als lid worden ingeschreven natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Artikel 4.

Schorsing van een lid kan plaatsvinden, indien het lid naar het oordeel van het bestuur zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van
statuten en reglementen van de vereniging.

Artikel 5.

Het geschorste lid wordt van het besluit tot schorsing via de email in kennis gesteld onder vermelding van de reden.

Artikel 6.

Het bestuur beslist of de schorsing wordt opgeheven of wordt omgezet in ontzetting, binnen drie maanden na ontvangst van het besluit door de betrokkene.

Artikel 7.

Als wanbetaling wordt aangemerkt het feit, dat een lid in gebreke is gebleven zijn contributie uiterlijk 1 oktober van het lopende verenigingsjaar te voldoen

Artikel 8

Beroep tegen de schorsing als vermeld in art.4 van de statuten moet per e-mail worden verzonden aan het bestuur van de vereniging.

Artikel 9.

Gelden welke verschuldigd waren voor het besluit tot schorsing werd genomen zijn direct invorderbaar bij uitvoering van het besluit.

Artikel 10.

Elk lid is aansprakelijk voor schade aangericht door hem aan eigendommen van de vereniging.

Artikel 11.

Bijzondere leden. Inschrijving, opzegging en ontzetting, alsmede rechten en plichten van bijzondere leden worden door het bestuur voorgesteld
aan de ledenvergadering alwaar een stemming over het voorstel zal beslissen.

II. Geldmiddelen

Artikel 12.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 13.

Betaling van de contributie dient uiterlijk 30 maart te geschieden van het lopende verenigingsjaar op de door de penningmeester aangewezen wijze.

Artikel 14.

Bij niet tijdige betaling van de contributie wordt deze verhoogd met de kosten van invordering.

Artikel 15.

Donateurs van de vereniging zijn zij, die zich tot wederopzegging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage in de kas van de vereniging.
Donateurs van de vereniging kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging, maar zij hebben geen stemrecht.

Artikel 16.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies, vrijwillige bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies en opbrengsten van
verenigingsactiviteiten.

III. Controle, rekening & verantwoording en begroting

Artikel 17.

De leden van de kascommissie, zoals benoemd in art. 6.4 van de Statuten, mogen geen deel uitmaken van het bestuur en zijn slechts eenmaal terstond
herbenoembaar.

Artikel 18.

De kascommissie oefent controle uit op het financieel beheer door de penningmeester. Zij controleert tenminste eenmaal per jaar de financiële administratie van de
vereniging. Van haar bevindingen brengt zij verslag uit aan de ledenvergadering.

Artikel 19.

Indien een der leden van de kascommissie niet in staat is zijn taak te vervullen wordt hij vervangen door het reserve lid.

Artikel 20.

In de maand februari van elk verenigingsjaar wordt door de penningmeester de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar opgemaakt.
Zodra deze stukken gereed zijn, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter van de kascommissie. De rekening en verantwoording wordt openbaar gemaakt
en in de ledenvergadering ter goedkeuring ingediend.

Artikel 21.

De begroting wordt door het bestuur openbaar gemaakt en in de ledenvergadering ter goedkeuring ingediend.

IV Stemmingen

Artikel 22.

Voor zover in de statuten of in dit reglement niet anders is bepaald is, zowel in de vergaderingen van het bestuur als in de ledenvergaderingen bij
stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen voldoende. Bij staking van de stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij staking van stemmen over personen wordt direct een tweede stemming gehouden. Indien de stemmen van de tweede ronde wederom staken, beslist het lot.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt schriftelijk.

V. Het bestuur

Artikel 23.

De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement, door
het bestuur vastgesteld.

Artikel 24.

Bij het staken der stemmen van de bestuursleden beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 25.

Voor het beschikken over saldi van de vereniging bij de bank is de handtekening van de penningmeester – of bij zijn ontstentenis die van de voorzitter –
voldoende voor zover het een bedrag van ten hoogste € 500,= betreft. Voor bedragen hoger dan € 500,= is een schriftelijke machtiging van
het voltallige bestuur vereist.

Artikel 26.

Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer uit de leden gevormde commissie(s) of door (een) adviseur(s).

Artikel 27.

Bestuursleden, die hun ontslag nemen tijdens een zittingsperiode stellen daarvan via de secretaris de voorzitter schriftelijk, dan wel via de email,
in kennis met vermelding van de datum van ingang van hun ontslag.

Artikel 28.

Het bestuur is bevoegd tot de eerstvolgende ledenvergadering in ontstane bestuursvacatures te voorzien.

Artikel 29.

Behoudens in geval van tussentijdse vacatures vindt de verkiezing van bestuursleden plaats in de eerstvolgende ledenvergadering.

Artikel 30.

Ieder stemgerechtigd lid kan zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van het bestuur. Kandidaatstelling geschiedt per e-mail aan het bestuur.

Artikel 31.

Het bestuur draagt zorg voor de bekendmaking van de kandidaten in alfabetische volgorde met vermelding van het woonadres.

Artikel 32.

Als er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er vacatures te vervullen zijn, zijn de kandidaten bij enkele kandidaatstelling gekozen. Als er meer kandidaten
zijn dan vacatures te vervullen zijn, wordt een schriftelijke stemming gehouden.

Artikel 33.

Bij de aanvang van de ledenvergadering wordt een stembureau benoemd bestaande uit tenminste twee stemgerechtigde leden. Bestuursleden en kandidaat bestuursleden
zijn uitgesloten van benoeming in het stembureau.

Artikel 34.

De uitslag van de stemming wordt door het stembureau aan de vergadering bekend gemaakt.

Artikel 35.

Stembiljetten zijn alleen geldig indien zij het juiste aantal te kiezen kandidaten vermelden behorende bij de vacatures.

Artikel 36.

Gekozen zijn de kandidaten, die de meeste stemmen hebben verworven. Indien ten gevolge van een gelijk aantal stemmen meer kandidaten voor het vervullen
van een vacature in aanmerking komen, vindt herstemming plaats tussen die kandidaten. Bij herstemming(en) geldt de kandidaat, die de meeste stemmen heeft
behaald als gekozen.

Slotbepaling

Artikel 37.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.